Họ và Tên: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Tổ trưởng

Họ Và tên: Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giáo Viên

Họ Và tên: Trần Thị Nga

Chức vụ: Giáo Viên

Họ Và tên: Trần Thị Thủy

Chức vụ: Giáo Viên

Họ Và tên: Đậu Thị Lành

Chức vụ: Giáo Viên

Họ Và tên: Phan Thị Hường

Chức vụ: Giáo Viên

Họ Và tên: Trần Thị Vân Oanh

Chức vụ: Giáo Viên

Họ Và tên: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Giáo Viên